Chính sách

Tư vấn điều chỉnh chủ trương đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Các trường hợp thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

  • Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm, công nghệ chính;
  • Tăng hoặc giảm trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có);
  • Nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 45 luật đầu tư.

Trường hợp cần biết thêm thông tin về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được giải đáp và hỗ trợ.

Back to top