Chính sách

Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các nội dung sau:

  • Điều chỉnh tên dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh nhà đầu tư và thông tin nhà đầu tư;
  • Điều chỉnh mục tiêu đầu tư và quy mô dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án và diện tích đất sử dụng;
  • Điều chỉnh vốn đầu tư của dự án; tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (bao gồm tiến độ xây dựng và đưa công trình vào hoạt động; tiến độ thực hiện mục tiêu và các hạng mục chủ yếu của dự án);
  • Điều chỉnh ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng;
  • Điều chỉnh các điều kiện khác đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Back to top