Sản phẩm

Tư vấn hoạt động xuất nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong luật đầu tư, luật thương mại; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của luật thương mại Việt Nam.

1) Thực hiện quyền xuất khẩu:

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được xuất khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu theo cam kết quốc tế. Đối với hàng hóa xuất khẩu có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, thực hiện theo lộ trình cam kết; được trực tiếp làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại hải quan theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng mua hàng ký với thương nhân Việt Nam; mặt hàng xuất khẩu phải phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu hoặc quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2) Thực hiện quyền nhập khẩu:

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được nhập khẩu các mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo cam kết quốc tế. Đối với hàng hóa nhập khẩu có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, thực hiện theo lộ trình cam kết; được trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại hải quan theo quy định của pháp luật trên cơ sở hợp đồng bán hàng ký với thương nhân Việt Nam; mặt hàng nhập khẩu phải phù hợp với nội dung giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho các thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền phân phối hàng hóa đó, không được tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn cho các thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top