Chính sách

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

1) Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:

- Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ;

- Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

- Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Chính phủ quy định danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

2) Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

- Bộ tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau:

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án liên ngành, liên tỉnh, trừ dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;
  • Dự án do Chính phủ giao thẩm định.

- Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ quốc phòng, Bộ công an.

- Bộ quốc phòng, Bộ công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc các loại dự án trên đây.

3) Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của cơ quan thẩm định, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định có trách nhiệm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; trường hợp không phê duyệt phải trả lời cho chủ dự án bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các việc sau:

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng mà pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư;

- Cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác dầu khí;

- Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng;

- Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án còn lại không thuộc các dự án trên.

Để có thêm thông tin về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Chuẩn A để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top