Sản phẩm

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Quản lý doanh nghiệp thực chất là hoạt động "quản lý hành chính" của doanh nghiệp; được xây dựng bởi thỏa thuận của các thành viên doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật. Các thỏa thuận này được thể hiện ở điều lệ công ty và ở văn bản quản lý khác của doanh nghiệp.

Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp thông qua hoạt động hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hệ thống các chuẩn mực pháp lý về quản lý doanh nghiệp; đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành an toàn và hiệu quả.

1) Tư vấn quản lý thành viên và quản lý tài sản doanh nghiệp:

Để quản lý tốt và điều hành có hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống quy chế quản lý thành viên. Công ty luật TNHH Chuẩn A cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý thành viên thông qua điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động thuê giám đốc (đối với doanh nghiệp tư nhân).

Theo nội dung tư vấn này thì chủ sở hữu, chủ tịch, chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH một thành viên; thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; cổ đông, chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; thành viên hợp danh, thành viên góp vốn, chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; tổng giám đốc, giám đốc, đại diện theo pháp luật của các công ty và doanh nghiệp tư nhân chỉ được tiến hành các hoạt động của mình thông qua các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể do điều lệ công ty hoặc hợp đồng lao động thuê giám đốc quy định (đối với doanh nghiệp tư nhân).

Khi đã trở thành thành viên góp vốn của doanh nghiệp, quyền sở hữu tài sản của thành viên góp vốn được chuyển thành quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Lúc này, thành viên góp vốn của doanh nghiệp không còn là chủ sở hữu tài sản góp vốn nữa mà trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp thông qua tỷ lệ vốn góp.

Để bảo vệ được quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp thông qua tỷ lệ vốn góp, Công ty luật TNHH Chuẩn A hỗ trợ khách hàng phương án quản lý tài sản góp vốn thông qua hệ thống các văn bản và chứng từ pháp lý về quản lý tài sản, tạo điều kiện cho các thành viên góp vốn bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mình, tránh thiệt hại do các hành vi tư lợi gây ra.

2) Tư vấn quản lý doanh nghiệp trong hệ thống tổng công ty và tập đoàn kinh tế:

Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, là hình thức liên kết, tập hợp các công ty thành viên hạch toán độc lập và các đơn vị thành viên khác theo quy định của pháp luật, có mối quan hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác, hoạt động trong một hoặc một số chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật chính nhằm tăng cường tích tụ, tập trung vốn và chuyên môn hóa kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty.

Tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm công ty có quy mô lớn, có tư cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sở tập hợp, liên kết thông qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc hình thức liên kết khác; gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và dịch vụ; tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên dưới hình thức công ty mẹ - công ty con.

Đối với hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định của pháp luật.

Ở hoạt động này, Công ty luật TNHH Chuẩn A trực tiếp tham gia soạn thảo điều lệ và hướng dẫn công ty con xây dựng hệ thống các văn bản quản lý khác trên cơ sở thỏa thuận của các thành viên góp vốn và theo quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động này, các quyền và nghĩa vụ pháp lý của công ty mẹ và công ty con sẽ được Công ty luật TNHH Chuẩn A bóc tách, thiết lập và chuẩn hóa thành những quy định mang tính pháp luật; đảm bảo cho hoạt động của công ty mẹ và công ty con được tiến hành minh bạch, bình đẳng và chịu trách nhiệm độc lập theo quy định của pháp luật.

Back to top