Luật 24 giờ

Tư vấn quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Để được xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các hoạt động này tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Đối với quyền xuất khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu với điều kiện hàng hóa này đã hoàn thành xong nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được mua trực tiếp hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu. Quy định này đã chỉ ra đối tượng cụ thể mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền mua hàng hóa là thương nhân Việt Nam đồng thời quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm việc mở địa điểm để mua gom hàng hóa xuất khẩu.

Đối với quyền nhập khẩu thì trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu có quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho đối tượng là thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho từng loại hàng hóa cụ thể; lập hồ sơ và đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top