Luật 24 giờ

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC theo quy định của luật đầu tư.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc các trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; có tổ chức kinh tế theo quy định của luật đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế theo quy định của luật đầu tư nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, của thủ tướng Chính phủ, của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế theo quy định của luật đầu tư thực hiện dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
  • Sở kế hoạch và đầu tư tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; kể cả trường hợp nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Sau khi cùng với nhà đầu tư xác định trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Công ty luật TNHH Chuẩn A hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục pháp lý để đăng ký hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Back to top