Sản phẩm

Tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Nhà đầu tư tự quyết định nội dung dự án đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và thực hiện cam kết đầu tư đã đăng ký.

Đối với dự án đầu tư quan trọng được xác định theo quy hoạch ngành và có từ hai nhà đầu tư trở lên thì việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam cần có dự án đầu tư.

1) Các trường hợp đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư cấp tỉnh.

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Nội dung đăng ký đầu tư ở Việt Nam bao gồm:

  • Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  • Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;
  • Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;
  • Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

2) Các trường hợp thẩm tra dự án đầu tư:

Dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án đầu tư quan trọng của quốc gia thì quốc hội quyết định về chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án đầu tư; chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Back to top