Chính sách

Tư vấn thủ tục góp vốn của nhà đầu tư

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp nhận vốn góp đầu tư của nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; thực hiện đăng ký thay đổi thành viên và cổ đông công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

1/ Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

a) Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc phát hành thêm của công ty cổ phần (1);
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh (2);
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp tại điểm (1) và (2).

b) Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông (3);
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn (4);
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh (5);
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm (3), (4) và (5).

Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại phần a) và b) phải đáp ứng điều kiện theo quy định của luật đầu tư.

2/ Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế theo quy định của luật đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

b) Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

c) Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định của luật đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính;
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của luật đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trường hợp nhà đầu tư không thuộc phần a) phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế. Trường hợp có nhu cầu đăng ký việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại phần c) thủ tục này.

Back to top