Luật 24 giờ

Việc xóa án tích theo quyết định của tòa án

Lĩnh vực : Hình sự

Vị trí : Tất cả

Xóa án tích theo quyết định của tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội quy định tại chương XIII và chương XXVI của bộ luật hình sự khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định tại chương XIII và chương XXVI của bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án.

Người bị kết án được tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  • 3 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 5 năm;
  • 5 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm đến 15 năm;
  • 7 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a nêu trên thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

Người bị kết án được tòa án quyết định xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại điểm a, điểm b và điểm c nêu trên.

Người bị tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 1 năm mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 2 năm mới được xin xóa án tích.

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật quy định.

Back to top